ES6

Biến trong ES6

var: có thể cập nhật và có thể khai báo lại

let: Biến khai báo có tác dụng ở chỗ nào, có thể cập nhật và không thể khai báo lại

const: không thể cập nhật và không thể khai báo lại

Leave a Comment