Laravel Tutorial

Bài 2 – Cấu trúc thư mục Laravel

Mặc định cấu trúc thư mục ứng dụng Laravel được thiết kế để xây dựng cả ứng dụng nhỏ và ứng dụng lớn. Tất nhiên, ta có thể hoàn toàn tổ trức lại cấu trúc thư mục theo ý muốn. Laravel hầu như không áp đặt những hạn chế về nơi các class nằm ở thư mục nào – miễn là Composer có thể tự động tải được các class. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc thư mục ta có thể xem tại đây

app

Thư mục app, chứa tất cả các project được tạo, hầu hết các class trong project được tạo đều ở trong đây. Không giống các framework khác, các file model không được chứa trong một thư mục riêng biệt, mà được chứa ngay tại thư mục app này.

app/Console

Thư mục Console, chứa các tập tin định nghĩa các câu lệnh trên artisan.

app/Exceptions

Thư mục Exceptions, chứa các tập tin quản lý, điều hướng lỗi.

app/Http/Controllers

Thư mục Controllers, chứa các controller của project.

app/Http/Middleware

Thư mục Middleware, chứa các tập tin lọc và ngăn chặn các requests.

app/Providers

Thư mục Providers, chứa các file thực hiện việc khai báo service và bind vào trong Service Container.

bootstrap

Thư mục bootstrap, chứa những file khởi động của framework và những file cấu hình auto loading, route, và file cache

config

Thư mục config, chứa tất cả những file cấu hình.

database

Thư mục factories, chứa các file định nghĩa các cột bảng dữ liệu để tạo ra các dữ liệu mẫu.

database/migrations

Thư mục migrations, chứa các file tạo và chỉnh sửa dữ liệu.

database/seeds

Thư mục seeds, chứa các file tạo dữ liệu thêm vào CSDL.

public

Thư mục public, chứa file index.php giống như cổng cho tất cả các request vào project

resources

Thư mục resources, chứa những file view và raw, các file biên soạn như LESS, SASS, hoặc JavaScript. Ngoài ra còn chứa tất cả các file lang trong project.

resources/views

Thư mục views, chứa các file view xuất giao diện người dùng.

routes

Thư mục routes, chứa tất cả các điều khiển route (đường dẫn) trong project. Chứa các file route sẵn có: web.php, channels.php, api.php, và console.php.

routes/api.php

file api.php, điều khiển các route của ứng dụng, như route của ứng dụng User (đăng ký, đăng nhập, …).

routes/web.php

file web.php, điều khiển các route của view, như route của trang top, sản phẩm…

storage

Thư mục storage, chứa các file biên soạn blade templates của bạn, file based sessions, file caches, và những file sinh ra từ project: Thư mục app, dùng để chứa những file sinh ra từ project, framework chứa những file sinh ra từ framework và caches, logs chứa file logs, /storage/app/public lưu những file người dùng tạo ra như hình ảnh

tests

Thư mục tests, chứa những file tests, như PHPUnit test.

vendor

Thư mục vendor, chứa các thư viện của Composer.

.env

file .env, chứa các config chính của Laravel.

artisan

file thực hiện lệnh của Laravel.

.gitattributes, .gitignore

File dành cho xử lý git.

composer.json, composer.lock

File của Composer.

package.json

file package.json, chứa các package cần dùng cho projects.

phpunit.xml

file phpunit.xml, xml của phpunit dùng để testing project.

webpack.mix.js

file webpack.mix.js, file dùng để build các webpack.

 

Leave a Comment