Laravel Tutorial

Bài 34: Eloquent ORM collection trong Laravel

Tất cả các phương thức trong Eloquent ORM mà trả về nhiều hơn một bản ghi thì Laravel sẽ trả về một instance collection của Illuminate\Database\Eloquent\Collection class, bao gồm cả truy vấn đến relationship.

Eloquent Collection này được kế thừa Base collection của Laravel và sẽ bổ sung thêm một số các phương thức khác để hỗ trợ xử lý thêm đối với eloquent model

1. Các phương thức bổ sung

contains

Dùng để xác định xem một model có xuất hiện trong collection hay không. Phương thức nhận vào là một primary key hoặc là một instance model

use App\Models\User;

$users = User::where('active', 1)->get();

$users->contains(1);
$users->contains(User::find(1));

diff

Trả về tất cả các model không xuất hiện trong collection

use App\Models\User;

$users = User::where('active', 1)->get();
$users = $users->diff(User::whereIn('id', [1, 2, 3])->get());

except

Trả về tất cả các model không xuất hiện trong array key truyền vào

use App\Models\User;

$users = User::where('active', 1)->get();
$users = $users->except([1, 2, 3]);

find

Trả về tất cả các model xuất hiện trong collection với điều kiện truyền vào phương thức. Giá trị truyền vào có thể là một giá trị của primary key, array hoặc instance model

$users = User::all();
$user = $users->find(1);

// hoặc
$users = User::all();
$user = $users->find([1, 2, 3]);

// hoặc
$users = User::all();
$user = $users->find(User::find(1));

fresh

Query đến database và làm mới hết các giá trị trong collection. Nếu bạn muốn làm mới một relation cụ thể nào đó thì có thể truyền vào relation name

// Làm mới tất cả dữ liệu trong collection.
$users = $users->fresh();

// Làm mới dữ liệu relation comments trong collection.
$users = $users->fresh('comments');

intersect

Trả về tất cả model có trong một eloquent collection khác

use App\Models\User;

$users = $users->intersect(User::whereIn('id', [1, 2, 3])->get());

load

Thực hiện eager load relationship cho tất cả các model trong collection

$users->load(['comments', 'posts']);
$users->load('comments.author');

loadMissing

Thực hiện eager load relationship data cho các model trong collection chưa được load

$users->loadMissing(['comments', 'posts']);
$users->loadMissing('comments.author');

modelKeys

Trả về một mảng primary key của các model trong collection

$users->modelKeys();
// [1, 2, 3, 4, 5]

makeVisible

Hiển thị (visibale) các thuộc tính (attribute) thường được ‘hidden’ của các model trong collection

$users = $users->makeVisible(['passsword']);

makeHidden

Ngược lại với phương thức makeVisible. Nó sẽ ẩn (hidden) các thuộc tính (attribute) của các model trong collection

$users = $users->makeHidden(['email']);

only

Trả về tất cả các model xuất hiện trong mảng dữ liệu truyền vào, với mảng giá trị truyền vào là giá trị của primary key data

$users = $users->only([1, 2, 3]);

toQuery

Trả về một query builder object chứa ràng buộc whereIn trên các primary key data của các model trong collection

use App\Models\User;

$users = User::where('status', 'VIP')->get();

$users->toQuery()->update([
  'status' => 'Administrator',
]);

unique

Loại bỏ các model có cùng giá trị, cùng kiểu giá trị primary key của model trong collection

$users = $users->unique();

2. Custom Collection

Trong một số trường hợp, nếu như bạn không muốn eloquent trả về một Illuminate\Database\Eloquent\Collection mà bạn muốn trả về một custom collection của bạn. Lúc này bạn có thể khai báo trong phương thức newCollection của model đó

Ví dụ: Trả về một UserCollection trong User model khi query

<?php

namespace App\Models;

use App\Support\UserCollection;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  /**
  * Create a new Eloquent Collection instance.
  *
  * @param array $models
  * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Collection
  */
  
  public function newCollection(array $models = [])
  {
    return new UserCollection($models);
  }
}

 

Leave a Comment