Laravel Tutorial

Bài 12: Upload file trong Laravel

Upload File trong Laravel rất đơn giản. Bạn chỉ cần tạo một View chứa form upload file và một controller để xử lý file upload

# Store Upload file

Để lưu trữ các file đã được upload lên trên request các bạn sử dụng phương thức store với cú pháp sau:

$request->file('photo')->store($path, $diskType);

Trong đó:

 • $path là path mà bạn muốn lưu trữ file.
 • $diskType là loại disk mà bạn muốn lưu trữ. Các thông tin này các bạn có thể config ở trong config/filesystems.php. Mặc định thì laravel sẽ sử dụng disk là local, loại disk này sẽ lưu trữ thông tin vào trong thư mục storage/app/

Ví dụ: Lưu trữ ảnh vào trong thư mục storage/app/images

$path = $request->file('photo')->store('images');
//or
$path = $request->file('photo')->store('images', 'local');

Khi các bạn sử dụng phương thức store để lưu trữ file, tên của file khi được lưu trữ sẽ là một chuỗi ngẫu nhiên 40 ký tự được sinh ra bởi Str::random(40) trong Collection

Nếu bạn muốn đặt tên file theo cách của bạn thì có thể sử dụng phương thức storeAs với cú pháp sau:

$request->file('photo')->storeAs($path, $fileName, $diskType);

Trong đó: $fileName là tên của file mà các bạn muốn lưu trữ

Ví dụ:

$request->file('image')->storeAs('images', 'avatar.jpg', 'local');

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng phương thức move để lưu trữ file. Nhưng đối với phương thức này thì root folder sẽ được tính từ public/

Ví dụ: Lưu trữ image vào thư mục public/images

$request->file('image')->move('images', 'avatar.jpg', 'local');

# Ví dụ upload file trong Laravel

Ví dụ 1: Upload file đơn giản

Đầu tiên mình sẽ tạo ra route để hiển thị ra form upload file và xử lý việc upload file

routes/web.php

use Illuminate\Http\Request;
Route::get('uploadfile', function () {
  return view('formUploadFile');
});
Route::post('upload', function(Request $request) {
  //Kiểm tra xem file đã được upload chưa  
  if(!$request->hasFile('image')) {
   //Nếu chưa có file upload thì báo lỗi
   return 'Hãy chọn file để upload';
  }
  else {
   //Xử lý file upload
   $image = $request->file('image');
   //Lưu trữ file tại public/images
   $imagePath = $image->move('images', $image->getClientOriginalName());
   return 'Lưu trữ file thành công';
  }
})->name('upload.handle');

Trong đó:

Route::post('upload', function(Request $request) … Trả về url .../upload sau khi Upload file thành công

$image->getClientOriginalName()) lấy tên file lưu trữ theo tên file được upload lên

resources/views/formUploadFile.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
   <title>File Manager</title> 
  </head>
  <body class="antialiased"> 
  <form action="{{ route('upload.handle') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
   @csrf
   <input type="file" name="image">
   <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
</html>

Kết quả

Sau khi upload file thành công

Ví dụ 2: Upload file, hiển thị thông tin file qua Controller

resources/views/uploadfile.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
   <title>File Manager</title> 
  </head>
  <body class="antialiased"> 
   <form action="{{ route('uploadfile') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
     @csrf
     <input type="file" name="image">
     <input type="submit" value="Submit">
   </form>
  </body>
</html>

app/Http/Controller/UploadFileController.php

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
class UploadFileController extends Controller
{
  public function index() {
   return view('uploadfile');
  }
  public function showUploadFile(Request $request) {
   $file = $request->file('image'); 
   //Display File Name
   echo 'File Name: ' . $file->getClientOriginalName() . '<br>'; 
   
   //Display File Extension
   echo 'File Extension: ' . $file->getClientOriginalExtension() . '<br>'; 
   
   //Display File Real Path
   echo 'File Real Path: ' . $file->getRealPath() . '<br>'; 
   
   //Display File Size
   echo 'File Size: '. $file->getSize() . '<br>'; 
   
   //Display File Mime Type
   echo 'File Mime Type: '.$file->getMimeType(); 
   
   //Move Uploaded File
   $destinationPath = 'uploads';
   $file->move($destinationPath,$file->getClientOriginalName());
  }
}
?>

routes/web.php

use App\Http\Controllers\UploadFileController;
Route::get('uploadfile', [UploadFileController::class, 'index'])->name('uploadfile');
Route::post('uploadfile', [UploadFileController::class, 'showUploadFile']);

Kết quả sau khi upload file thành công

 

Leave a Comment